Tag Archives: Eka Pada Pranamasana

Eka Pada Pranamasana – One-legged Prayer Pose

Eka Pada Pranamasana

Eka Pada Pranamasana or the one-legged prayer pose is a balancing asana. In Sanskrit, Eka means one, Pada means foot, Pranama means prayer and Asana means pose. Eka Pada Pranamasana is the one-legged prayer pose.

Translate & Read in your Language »